ОЛОН УЛСЫН БОЛОВСРОЛ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Монгол Улсын ирээдүйн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах чадварлаг боловсон хүчнийг бэлдэх зорилготой бөгөөд сан болон олон улсын боловсролын байгууллагуудын хоорондын гэрээгээр санхүүждэг ТЭТГЭЛЭГ юм. Бид ирээдүйн манлайлагчдад дэлхийн хөгжингүй орнуудад боловсрол эзэмших боломжийг олгохын тулд Монгол Улсын 21 аймаг, Улаанбаатар хотод хуваарийн дагуу нэг удаа ТЭТГЭЛГИЙН ШАЛГАЛТ зохион байгуулах бөгөөд шалгалтанд амжилттай оролцсон сурагчдад Австрали, Америк, Канад, Хятад улсуудад ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛД 10-100 хувийн тэтгэлэгтэй суралцах эрхийг олгох юм.
Бүртгүүлэх
ОЛОН УЛСЫН БОЛОВСРОЛ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Блокын гарчиг / img-text

Блокын гарчиг / img-text

Багш Б. Тунгалагийн бүтээл төсөлд шалгарлаа

 “Орон нутгийн боловсролын байгууллагын инновацийг дэмжих” төсөлд Орхон амйгийн 1-р сургуулийн Түүх, нийгмийн ухааны багш Б.Тунгалагийн ирүүлсэн “ИНДЭРЭЭС ИЛТГЭЕ АРГААР ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙГ ХОЦРООЛГҮЙ СУРГАХ БОЛОМЖ” бүтээл төсөлд шалгарлаа. ЕБС-ийн суралцагчид түүхийн хичээлийн дасгал, даалгаврыг гүйцэтгэх зааврыг уншиж ойлгохгүй шууд бичдэг, ярих чадвар сул, он тооллыг тогтоох нь бага, хичээлийн идэвхи оролцоо хангалтгүйгээс хичээлийн үр дүн тааруу байдаг, багшийн зүгээс өөрийн гэсэн арга техник эзэмшээгүйгээгээс ээлжит хичээлийг сурагчиддаа үр бүтээлтэй, идэвхи сонирхолыг нь татахуйцаар зааж чаддаггүй зэрэг тулгамдсан асуудлуудыг багш Б. Тунгалаг олж харснаар энэхүү шинэ санал санаачилгыг боловсруулан хичээл сургултын үйл ажиллагаандаа амжилттай нэвтрүүлээд байна.  

Багш Б. Тунгалагийн бүтээл төсөлд шалгарлаа