Southwest Petroleum University
 1. 1958 онд байгуулагдсан бөгөөд Хятадын шилдэг 100 сургуулийн нэг.
 2. 2 кампустай. Нийт 200 орчим га газар эзэлдэг.
 3. Дотроо 16 сургуультай. 60 гаруй мэргэжлээр оюутан бэлтгэдэг. Баклаврийн түвшинд нийт 25000 орчим, магистр докторын түвшинд 4000 орчим оюутан суралцаж байна.
  1. Газрын тос, хийн инежерийн сургууль
  2. Геодезийн сургууль
  3. Механик инженерийн сургууль
  4. Химийн инженерийн сургууль
  5. Бүтээгдэхүүни инженерчлэлийн сургууль
  6. Мэдээлэл технологийн сургууль
  7. Програм хангамжийн сургууль
  8. Барилга, архитектурын сургууль
  9. Шинжлэх ухааны сургууль
  10. Эдийн засаг, менежементийн сургууль
  11. Хуулийн сургууль
  12. Биеийн тамирын сургууль
  13. Политекникийн сургууль
 4. Газрын тос, хийн инженерийн чиглэлээрээ алдартай.
 5. Нийт 1667 багштай.
 6. Засгийн газрын 2679, Газрын тосны салбарын 3757 судалгааны шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэсэн.
 7. Шинэ шилдэг технилоги хөгжүүлэгч, шинэ нээлт гэсэн шагналыг нийт 133 удаа хүртсэн.
 8. АНУ, Канад, Англи, Орос, Герман, Франц, Япон улсуудын их сургуулиудтай хамтран судалгаа шинжилгээний ажил явуулдаг.